Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


04-10-2013

Finał konsultacji społecznych projektu Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

4 października 2013 r. w Krakowie odbyła się konferencja podsumowująca konsultacje społeczne największego programu w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. Podczas spotkania przedstawiono zebrane dotychczas opinie i uwagi dotyczące proponowanych kierunków wsparcia inwestycji rozwijających infrastrukturę kraju.

Konsultacje społeczne trwały od 26 sierpnia do 25 września 2013 r. Do udziału w nich zaproszono szerokie grono odbiorców, w szczególności przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, przedstawicieli administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. Uwagi i opinie można było przekazywać poprzez elektroniczny formularz zamieszczony na stronie internetowej www.pois.2007-2013.gov.pl. Ponadto wszyscy zainteresowani mogli uczestniczyć w otwartych konferencjach w Warszawie i Poznaniu.

Minister Adam Zdziebło

W trakcie konsultacji zgłoszono ponad tysiąc uwag, które zostaną rozpatrzone w trakcie prac nad ostateczną wersją POIiŚ 2014-2020. Większość z nich dotyczyła sektora energetyki, środowiska i transportu. Uwagi odnosiły się w szczególności do:

  • rozszerzenia uszczegółowienia opisu potencjalnych beneficjentów, którzy będą mogli ubiegać się o wsparcie w ramach Programu;
  • rozszerzenia katalogu wskaźników produktów/rezultatów;
  • rozszerzenia, uszczegółowienia obszarów wsparcia w ramach Programu;
  • zwiększenia puli środków UE na realizację poszczególnych priorytetów inwestycyjnych;
  • zasad wyboru projektów do dofinansowania;
  • wskazania konkretnej formy wsparcia, np. pomocy zwrotnej/bezzwrotnej dla obszarów, które są przewidziane w Programie;
  • rozszerzenia listy projektów przewidzianych do wsparcia w ramach Programu;
  • rozszerzenia, uszczegółowienia części diagnostycznej, o dodatkowe analizy i dane dotyczące poszczególnych obszarów wsparcia w ramach Programu.

21 października 2013 r. w Łodzi planuje się spotkanie poświęcone strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko dla projektu POIiŚ 2014-2020 (SEA).

Kolejnym etapem prac nad Programem Infrastruktura i Środowisko będzie przyjęcie dokumentu przez Radę Ministrów, a następnie przesłanie go do akceptacji Komisji Europejskiej.

Pobierz plik:

Prezentacja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego  (486 KB)

 

  

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska