Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


09-08-2013

Konsultacje społeczne Programu Infrastruktura i Środowisko

26 sierpnia 2013 r. rozpoczną się konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020). Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach POIiŚ 2014-2020.

Głównym celem Programu na lata 2014-2020 będzie wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Zaproponowany cel główny wynika z jednego z priorytetów strategii Europa 2020, którym jest zrównoważony rozwój, rozumiany jako wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, przez co sprzyjającej środowisku i jednocześnie bardziej konkurencyjnej ekonomicznie.

Zakres wsparcia w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wpisuje się w następujące cele tematyczne, wymienione w projekcie rozporządzenia ramowego:

  • wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;
  • promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem;
  • ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów, w tym także ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego;
  • promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych;
  • wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (w ograniczonym zakresie).

Najważniejszymi beneficjentami Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 będą podmioty publiczne (w tym jednostki samorządu terytorialnego) oraz podmioty prywatne (w szczególności duże przedsiębiorstwa).

Do udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, przedstawicieli administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. Po zakończeniu konsultacji wszystkie uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone i wzięte pod uwagę w trakcie prac nad ostateczną wersją Programu na lata 2014-2020.

Projekt Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wraz z formularzem zgłaszania uwag będzie dostępny on-line od 26 sierpnia 2013 r.

W ramach konsultacji społecznych planowane są dodatkowo cztery konferencje:

  1. 28 sierpnia br. w Warszawie – hotel Sound Garden, ul. Żwirki i Wigury 18,
  2. 18 września br. w Poznaniu – hotel Mercury, ul. Roosvelta 20,
  3. 4 października br. w Krakowie *,
  4. 21 października br. w Łodzi * (spotkanie podsumowujące).

* Terminy konferencji w Krakowie i Łodzi mogą ulec zmianie podany termin konferencji może ulec zmianie. Informacje o rozpoczęciu procesu rejestracji oraz miejscu konferencji będą na bieżąco aktualizowane.

Mapa Polski obrazująca lokalizacje konferencji konsultacyjnych

Harmonogram spotkania oraz rejestracja dostepne są  zakładce Rejestracja Link prowadzi do serwisu zewnętrznegona stronie internetowej. Liczba miejsc ograniczona.


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska