Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


19-11-2014

System instytucjonalny Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Pięć instytucji będzie zaangażowanych w realizację nowego Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 19 listopada 2014 r. wiceminister infrastruktury i rozwoju Adam Zdziebło podpisał porozumienia w sprawie systemu realizacji Programu z przedstawicielami Instytucji Pośredniczących.

Porozumienia na nową perspektywę zostały podpisane z:

  • Ministerstwem Gospodarki – odpowiedzialnym za priorytety: Zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz Poprawa bezpieczeństwa energetycznego,
  • Ministerstwem Środowiska – odpowiedzialnym za priorytet Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,
  • Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego – odpowiedzialnym za priorytet Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego,
  • Ministerstwem Zdrowia – odpowiedzialnym za priorytet Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

W nowy system będzie również zaangażowane Centrum Unijnych Projektów Transportowych (odpowiedzialne za priorytety: Rozwój sieci drogowej TEN-T, Zwiększenie dostępności drogowej ośrodków miejskich i ich odciążenie od ruchu drogowego, Rozwój przyjaznych środowisku gałęzi transportu oraz Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach). Stosowne dokumenty podpisano 25 listopada 2014 r.

- Dzisiejsze spotkanie jest równoznaczne z powierzeniem tym instytucjom i organom funkcji Instytucji Pośredniczących dla Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 – poinformował wiceminister Adam Zdziebło.

Podpisanie umów z Instytucjami Pośredniczącymi w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Od lewej wiceministrowie: Monika Smoleń (MKiDN), Janusz Ostapiuk (MŚ), Adam Zdziebło (MIiR), Ilona Antoniszyn-Klik (MG),
Sławomir Neumann (MZ)

Podpisane dokumenty określają zasady współpracy między Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju (Instytucją Zarządzającą) a poszczególnymi Instytucjami Pośredniczącymi przy realizacji POIiŚ 2014-2020 i stanowią jeden z podstawowych elementów systemu realizacji programu.

Do zadań Instytucji Pośredniczących należy przede wszystkim organizacja konkursów i wyłanianie projektów, zawieranie umów o dofinansowanie z beneficjentami, weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o płatność sporządzanych przez beneficjentów i ewidencjonowanie tych wniosków, a także monitorowanie i sprawozdawczość z realizacji odpowiedniej osi priorytetowej.

Podstawą prawną zawarcia porozumień jest art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146).

***

Program Infrastruktura i Środowisko będzie największym programem w nowej pespektywie 2014-2020 - jego budżet to 27,41 mld euro. Unijne środki zostaną przeznczone na projekty z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska