Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


13-08-2014

Łącząc Europę: nowe możliwości finansowania projektów w sektorze transportu

We wrześniu 2014 r. Komisja Europejska planuje ogłoszenie pierwszego konkursu na dofinansowanie projektów transportowych ze środków CEF (Connecting Europe Facility – instrument Łącząc Europę). 

Instrument CEF zastąpi dotychczas funkcjonujący Fundusz TEN-T i będzie centralnie zarządzanym przez KE funduszem dedykowanym wsparciu projektów na Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami, które przybliżą Państwu zasady finansowania projektów ze środków CEF.

 

Podstawy prawne

Podstawowym dokumentem regulującym zasady CEF jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę” Link prowadzi do serwisu zewnętrznegoDokument określa podstawowe zasady, cele i zakres wsparcia projektów ze środków CEF. Jednym z kluczowych zapisów dla identyfikacji, czy projekt kwalifikuje się do wsparcia, jest art. 7 wskazujący, że jedynie działania przyczyniające się do realizacji projektów będącym przedmiotem wspólnego zainteresowania w ramach sieci TEN-T mogą otrzymać wsparcie w postaci unijnej pomocy finansowej.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1315/2014 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej Link prowadzi do serwisu zewnętrznego  określa m.in. definicję projektu stanowiącego przedmiot wspólnego zainteresowania, zakres oraz docelowe parametry sieci TEN-T.

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzeń projekt kwalifikujący się do wsparcia w ramach CEF musi dotyczyć sieci kompleksowej lub bazowej TEN-T (określonej w Rozporządzeniu 1315/2013) oraz przyczyniać się do osiągnięcia określonych celów. Ponadto należy podkreślić, że każdy wniosek aplikacyjny składany do KE musi uzyskać akceptację Państwa Członkowskiego.

Program Wieloletni a Program Roczny

W ramach CEF organizowane będą konkursy na podstawie Programu Rocznego (Annual Programme - AP) oraz Programu Wieloletniego (Multiannual Programme – MAP). Podstawowe różnice pomiędzy ww. programami dotyczą zakresu wsparcia, długości trwania projektów oraz wysokości dostępnych środków. Priorytety dla poszczególnych programów określa Rozporządzenie Delegowane Komisji nr 275/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1316/2013 Link prowadzi do serwisu zewnętrznego  

W ramach Programu Wieloletniego KE planuje w latach 2014-2020 rozdysponować środki w wysokości  10,95 - 14 mld EUR. Końcowy termin realizacji projektów został ustalony na 2020 r.

W ramach Programu Rocznego KE w latach 2014-2020 rozdysponuje 2,3 - 3,96 mld EUR (w tym 1,3 - 2,4 mld EUR zostanie przeznaczone na instrumenty finansowe, np. obligacje projektowe). Maksymalny okres realizacji projektów w ramach tego programu został ustalony na 3 lata.

Dodatkowo 11,3 mld EUR (przesunięte z Funduszu Spójności) zostaną rozdysponowane na podstawie specjalnych konkursów w ramach Programu Wieloletniego. Konkursy te będą podlegać odmiennym zasadom niż konkursy w ramach „puli ogólnej” CEF i skierowane będą do konkretnych beneficjentów oraz na określone, wcześniej zidentyfikowane wraz z Państwami Członkowskimi, projekty.

Wnioskowanie, ocena i realizacja projektów

Należy pamiętać, że wszystkie propozycje przed złożeniem do KE muszą uzyskać akceptację Państwa Członkowskiego. Zasady uzyskiwania takiej akceptacji zostaną przedstawione na przełomie III i IV kwartału 2014 r. Dofinansowanie CEF przyznawane jest w drodze konkursów organizowanych przez KE. W procedurze konkursowej mogą uczestniczyć podmioty ze wszystkich Państw Członkowskich UE.

Procedura wnioskowania o środki CEF rozpoczyna się od momentu opublikowania przez KE Zaproszeń do składania wniosków, które określają zasady aplikowania oraz szczegółowo opisują priorytety wsparcia. W okresie po publikacji Zaproszeń a przed terminem składania wniosków do KE organizowany jest w Brukseli dzień informacyjny (Info Day), podczas którego prezentowane są wszystkie najważniejsze informacje związane z konkursami.

Po złożeniu wniosków aplikacyjnych przechodzą one dwustopniową ocenę. W ramach pierwszego etapu oceny weryfikowane są przez ekspertów zewnętrznych zaproszonych przez KE. Należy podkreślić, że jest to bardzo istotna część procedury. Zgodnie z zasadami konkursów w przypadku otrzymania oceny niższej niż 3 w którymś z ocenianych kryteriów (skala 0-5) projekt nie będzie rekomendowany do wsparcia przez ekspertów i nie otrzyma wsparcia z CEF. Kolejnym etapem jest ocena z punktu widzenia celów UE przeprowadzana przez służby KE. Na podstawie ww. ocen przygotowywana jest lista projektów, które otrzymają wsparcie środków UE.

Szczegółowe zasady wnioskowania i oceny projektów zostaną określone w Zaproszeniu do składania wniosków oraz Przewodniku dla Wnioskodawców. W chwili obecnej są one przygotowywane przez KE.

Po przyznaniu dofinansowania Agencja Wykonawcza ds. Innowacji i Sieci (INEA) negocjuje z beneficjentami ostateczne zapisy Grant Agreement, które określa zakres, harmonogram, koszty i zasady realizacji projektu. Grant Agreement będzie zawierane pomiędzy Beneficjentem a Agencją INEA.

Państwo Członkowskie zobowiązane jest do monitorowania procesu wdrażania projektów. W związku z powyższym beneficjent zostanie zobowiązany przez stronę polską do wypełniania konkretnych wymogów i stosowania odpowiednich zasad realizacji projektów.

Pierwszy konkurs CEF

KE planuje we wrześniu br. ogłosić nabór wniosków w ramach pierwszego konkursu CEF. Planowany harmonogram konkursu przedstawia się następująco:
 

Publikacja Zaproszeń do składania wniosków

początek września 2014 r.

Info Day

10 października 2014 r.

Termin składania wniosków

Koniec lutego 2015 r.

Ocena wniosków

Marzec – maj 2015 r.

Przyjęcie listy projektów do dofinansowania

Lipiec 2015 r.

Podpisanie indywidualnych Grant Agreements

Październik – grudzień 2015 r.

 

W ramach Programu Wieloletniego (plik do pobrania poniżej) rozdysponowane zostanie ok. 7 mld EUR (kwota nie obejmuje 4 mld EUR przeniesionych z Funduszu Spójności, które zostaną przyznane w osobnej procedurze) na następujące priorytety:

 

Projekty należące do korytarzy sieci bazowej
(określone w załączniku I do Rozporządzenia 1316/2013)

5,5 mld EUR

Pozostałe odcinki sieci bazowej
(określone w załączniku I do Rozporządzenia 1316/2013)

250 mln EUR

Interoperacyjność kolei

50 mln EUR

ERTMS

200 mln EUR

Wdrożenie nowych technologii i innowacyjność

160 mln EUR

Bezpieczna infrastruktura

90 mln EUR

SESAR

300 mln EUR

RIS

25 mln EUR

ITS

70 mln EUR

MoS

250 mln EUR

Działania dot. infrastruktury w węzłach sieci bazowej (w tym miejskich)

50 mln EUR

Połączenia oraz rozwój platform multimodalnych

55 mln EUR

 

W ramach Programu Rocznego (plik do pobrania poniżej) rozdysponowane zostanie ok. 930 mln EUR na następujące priorytety:

Kolej, żegluga śródlądowa oraz drogi sieci bazowej, połączenia portów morskich, śródlądowych i lotniczych oraz rozwój portów

475 mln EUR

Projekty na sieci kompleksowej
(kolej, żegluga śródlądowa, drogi, porty morskie i śródlądowe)

250 mln EUR

Projekty dot. połączenia sieci TEN-T z infrastrukturą państw sąsiadujących

40 mln EUR

Wdrożenie nowych technologii i innowacyjność

20 mln EUR

Usługi transportu towarowego

25 mln EUR

Działania dot. zmniejszenia hałasu powodowanego przez transport towarowy

20 mln EUR

Aplikacje telematyczne

55 mln EUR

Działanie dot. ułatwienia dostępu do infrastruktury transportowej osobom niepełnosprawnym

10 mln EUR

Działania dot. infrastruktury w węzłach sieci bazowej (w tym miejskich)

25 mln EUR

Połączenia oraz rozwój platform multimodalnych

10 mln EUR

Zachęcamy Państwa do wstępnej identyfikacji projektów mogących ubiegać się o dofinasowanie ze środków CEF. Wszelkie niezbędne informacje będą publikowane na stronach Agencji INEA Link prowadzi do serwisu zewnętrznego oraz MIiR. Niezwłocznie po rozpoczęciu konkursu MIiR przedstawi szczegółowe informacje odnoście sposobu postępowania w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego, otrzymania wymaganej akceptacji Państwa Członkowskiego oraz przedłożenia wniosku do KE.


Wszelkie pytania odnośnie instrumentu CEF proszę kierować na adresy: Katarzyna.Amerek@mir.gov.pl Izabela.Baraniak@mir.gov.pl; Boguslawa.Chlopek@mir.gov.pl lub Dariusz.Leszczynski@mir.gov.pl. Dodatkowe informacje mogą Państwo także uzyskać pod numerami telefonów: 22 273 83 43; 22 273 83 44; 22 273 83 46 lub 22 273 77 36.

Pobierz pliki:

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska