Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Projekty kluczowe w Programie


Zobacz więcej

 

Zobacz również: 

Dokumenty archiwalne

 

Dla instytucji realizujących program

W tym miejscu publikujemy ważne dokumenty dla instytucji realizujących projekty we wszystkich sektorach Programu Infrastruktura i Środowisko.
Zobacz więcej

RSS

Dokumenty

Dokumenty to zbiór aktów prawnych, dokumentów programowych, uszczegółowień i wytycznych.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (wersja 5.0, zaakceptowana przez Komisję Europejską decyzją z 18 marca 2016 r.)
Pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie  (2,51 MB)
 
Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko (wersja 5.4 z dnia 21 grudnia 2016 r.).
Pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (2 MB)
Pobierz plik (wersja w trybie "rejestruj zmiany") Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (2 MB) 
Załącznik nr 2 do Szczegółowego Opisu Priorytetów POIiŚ – organizacja systemu oceny i wyboru projektów (wersja 5.4 z dnia 21grudnia 2016 r.)
Pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (371 KB)
Pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (wersja w trybie "rejestruj zmiany") (371 KB)
Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – Kryteria wyboru projektów – dokument zaktualizowany przez XXX Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko, przyjęty uchwałami z 16 września 2015 r.  
Pobierz plik (4,04 MB)  
Pobierz plik (4,13 MB)  (tryb "rejestruj zmiany")
Załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Priorytetów POIiŚ – Tabela 1. Indykatywna tabela finansowa zobowiązań w podziale na Priorytety i Działania (wersja 5.4 z dnia 21 grudnia 2016 r.)
Pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (199 KB) 
Pobierz plik (wersja w trybie "rejestruj zmiany") Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (201 KB) 
Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – wydatki przeznaczone na realizację Strategii Lizbońskiej (wersja dokumentu 5.4 z 21 grudnia 2016 r.)
Pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (64,7 KB)
Pobierz plik (wersja w trybie "rejestruj zmiany") Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (66,1 KB)
Załącznik nr 5 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działania (wersja 5.4 z dnia 21 grudnia 2016 r.)
Pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (204 KB)
Pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (tryb "rejestruj zmiany") (203 KB) 
Zalecenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ministra Środowiska i ceneralnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla inwestorów/beneficjentów oraz właściwych instytucji w zakresie weryfikacji i zapewnienia spełniania przez przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych w okresie programowania 2007-2013 wymagań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej (z dnia 5 lutego 2014 r.)
Pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (189 KB)

Załącznik nr 1 do Zaleceń w zakresie weryfikacji i zapewnienia spełniania przez przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych w okresie programowania 2007-2013 wymagań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej  - Zaświadczenie o zatwierdzeniu ekspertyzy dotyczącej zgodności projektu z RDW
Pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (885 KB) 

Zalecenia dla beneficjentów funduszy Unii Europejskiej dotyczące interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - wersja z 10 kwietnia 2009 r.

Pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 
Zalecenia Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko dotyczące rozliczania i dokumentowania przedsięwzięć realizowanych siłami własnymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - dokument z dnia 1 lipca 2010 (plik dostępny w dwóch formatach: pdf i doc).
pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie  
pobierz plik  Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 
Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC oraz niektórych klauzul umownych w projektach finansowanych ze środków Funduszu Spójności  oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 
Zestawienie naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych, popełnionych przez beneficjentów Funduszu Spójności i Programu Infrastruktura i Środowisko, stwierdzonych podczas kontroli zrealizowanych przez Prezesa UZP – wersja z 22 listopada 2010 r.

Pobierz plik (92 KB) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 
Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2009 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących zamówień współfinansowanych ze środków UE

Pobierz plik (535 KB) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 
Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2010 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących zamówień współfinansowanych ze środków UE

Pobierz plik (0,97 MB) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska