Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Zobacz również: 
Dokumenty archiwalne

Zalecenia dla instytucji

Zapraszamy do zapoznania się z zaleceniami IZ POIiŚ dla instytucji realizujących projekty we wszystkich sektorach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Zobacz więcej

 

Wzory umów o dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko zostały przygotowane i zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą Programem Infrastruktura i Środowisko.

Ze względu na specyfikę poszczególnych priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko oraz specyfikę różnych kategorii beneficjentów zostało przygotowanych kilka wzorów umów o dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko:

 • wzór ogólny mający zastosowanie do wszystkich sektorów dla beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi;
 • wzór ogólny mający zastosowanie dla beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi;
 • wzory umów dostosowane do specyfiki poszczególnych sektorów Programu Infrastruktura i Środowisko.

Na podstawie ww. wzorów ogólnych przygotowane zostały wzory umów o dofinansowanie oddzielnie dla:

 • priorytetu I, dostosowany do specyfiki samorządowych projektów środowiskowych;
 • priorytetu II, dostosowany do specyfiki samorządowych projektów środowiskowych;
 • priorytetu III, dostosowany do specyfiki samorządowych projektów środowiskowych;
 • priorytetu IV, ze względu na rodzaj beneficjenta, jakim jest przedsiębiorca;
 • priorytetu V, z uwzględnieniem specyfiki o charakterze nieinfrastrukturalnym;
 • priorytetów VI-VIII, zastosowanie mają ogólne wzory umów o dofinansowanie; dodano wzór umowy o dofinansowanie dla beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi dla działania 7.4 PO IiŚ
 • priorytetów IX-X, zastosowanie mają ogólne wzory umów o dofinansowanie, dodano wzór umowy o dofinansowanie dla beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi dla działań 9.4-9.6 oraz 10.3  PO IiŚ
 • priorytetu XI, z uwzględnionym specyficznym podziałem zadań i obowiązków między Instytucją Pośredniczącą i Wdrażającą w sektorze kultury:
  - wzór dla beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi;
  - wzór dla beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi;
 • priorytetu XII dostosowany do specyfiki projektów, w których nie występuje pomoc publiczna i nie mają zastosowania postanowienia dotyczące dużych projektów w rozumieniu art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999;
 • priorytetu XIII, w ramach którego projekty nie są finansowane z Funduszu Spójności.
 • priorytetów XIV i XV

Wzory załączników do umów stanowią integralną część każdego wzoru umowy o dofinansowanie.

WAŻNE: Wszelkie zmiany wzoru umowy o dofinansowanie i wprowadzanie dodatkowych warunków dla beneficjentów wymagają akceptacji Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko.

Priorytet I-XIII:

UWAGA: Zmianie uległy wzory umów o dofinansowanie we wszystkich sektorach Programu Infrastruktura i Środowisko dla beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi w zakresie:

 1. warunkowej możliwości realizacji zakresu rzeczowej po 31 grudnia 2015 r.
 2. wprowadzenia postanowień dotyczących konfliktu interesów
 3. wprowadzenie ograniczenia możliwości rozliczania zaliczki we wniosku o płatność końcową
 4. dostosowanie terminu początkowego okresu trwałości projektu do przepisów rozporządzenia 1083/2006.

Wersje archiwalne aktualne do 17 maja 2015 r. dostępne są w Archiwum.

Priorytet Wzór umowy dla beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi Wzór umowy dla państwowych jednostek budżetowych Załączniki
I Umowa o dofinansowanie dla sektora środowiska – Priorytet I Plik w formacie RTF otwiera się w nowym oknie (obowiązuje od 18 maja 2015 r.) Umowa o dofinansowanie ogólna dla państwowych jednostek budżetowych – Priorytety I-III Plik w formacie RTF otwiera się w nowym oknie  Załączniki Plik w formacie RAR otwiera się w nowym oknie
II Umowa o dofinansowanie dla sektora środowiska – Priorytet II Plik w formacie RTF otwiera się w nowym oknie (obowiązuje od 18 maja 2015 r.) Umowa o dofinansowanie ogólna dla państwowych jednostek budżetowych – Priorytety I-III Plik w formacie RTF otwiera się w nowym oknie  Załączniki Plik w formacie RAR otwiera się w nowym oknie
III

Umowa o dofinansowanie dla sektora środowiska – Priorytet III Plik w formacie RTF otwiera się w nowym oknie (obowiązuje od 18 maja 2015 r.)

Umowa o dofinansowanie ogólna dla państwowych jednostek budżetowych – Priorytety I-III Plik w formacie RTF otwiera się w nowym oknie  Załączniki Plik w formacie RAR otwiera się w nowym oknie
IV Umowa o dofinansowanie dla sektora środowiska – Priorytet IV Plik w formacie RTF otwiera się w nowym oknie (obowiązuje od 18 maja 2015 r.) Załączniki Plik w formacie RAR otwiera się w nowym oknie

Umowa o dofinansowanie dla sektora środowiska – Działanie 4.1 Plik w formacie RTF otwiera się w nowym oknie (obowiązuje od 18 maja 2015 r.)

V Umowa o dofinansowanie dla sektora środowiska – Priorytet V Plik w formacie RTF otwiera się w nowym oknie (obowiązuje od 18 maja 2015 r.) Umowa o dofinansowanie ogólna dla państwowych jednostek budżetowych – Priorytet V Plik w formacie RTF otwiera się w nowym oknie  Załączniki Plik w formacie RAR otwiera się w nowym oknie
VI Umowa o dofinansowanie ogólna - Priorytety VI-VIII Plik w formacie RTF otwiera się w nowym oknie (obowiązuje od 18 maja 2015 r.) Umowa o dofinansowanie ogólna dla państwowych jednostek budżetowych - Priorytety VI-VIII Plik w formacie RTF otwiera się w nowym oknie Załączniki Plik w formacie RAR otwiera się w nowym oknie
VII

Umowa o dofinansowanie ogólna - Priorytety VI-VIII Plik w formacie RTF otwiera się w nowym oknie (obowiązuje od 18 maja 2015 r.) 

Umowa o dofinansowanie dla sektora transportu – Działanie 7.4 Plik w formacie RTF otwiera się w nowym oknie (obowiązuje od 18 maja 2015 r.)

Umowa o dofinansowanie ogólna dla państwowych jednostek budżetowych - Priorytety VI-VIII Plik w formacie RTF otwiera się w nowym oknie Załączniki Plik w formacie RAR otwiera się w nowym oknie
VIII Umowa o dofinansowanie ogólna - Priorytety VI-VIII Plik w formacie RTF otwiera się w nowym oknie (obowiązuje od 18 maja 2015 r.) Umowa o dofinansowanie ogólna dla państwowych jednostek budżetowych - Priorytety VI-VIII Plik w formacie RTF otwiera się w nowym oknie  Załączniki Plik w formacie RAR otwiera się w nowym oknie
IX Umowa o dofinansowanie ogólna – Priorytet IX Plik w formacie RTF otwiera się w nowym oknie (obowiązuje od 18 maja 2015 r.) Umowa o dofinansowanie ogólna dla państwowych jednostek budżetowych – Priorytet IX Plik w formacie RTF otwiera się w nowym oknie


Umowa o dofinansowanie ogólna dla państwowych jednostek budżetowych - Działania 9.1, 9.2, 9.3  Plik w formacie RTF otwiera się w nowym oknie 
Załączniki Plik w formacie RAR otwiera się w nowym oknie
Umowa o dofinansowanie dla sektora energetyka – Działania 9.4, 9.5, 9.6 Plik w formacie RTF otwiera się w nowym oknie (obowiązuje od 18 maja 2015 r.)
X Umowa o dofinansowanie ogólna – Priorytet X Plik w formacie RTF otwiera się w nowym oknie (obowiązuje od 18 maja 2015 r.) Umowa o dofinansowanie ogólna dla państwowych jednostek budżetowych – Priorytet X Plik w formacie RTF otwiera się w nowym oknie  Załączniki Plik w formacie RAR otwiera się w nowym oknie
Umowa o dofinansowanie dla sektora energetyka – Działanie 10.3 Plik w formacie RTF otwiera się w nowym oknie (obowiązuje od 18 maja 2015 r.)
XI Umowa o dofinansowanie dla sektora kultury – Priorytet XI Plik w formacie RTF otwiera się w nowym oknie (obowiązuje od 18 maja 2015 r.) Umowa o dofinansowanie dla państwowych jednostek budżetowych – Priorytet XI Plik w formacie RTF otwiera się w nowym oknie  Załączniki Plik w formacie RAR otwiera się w nowym oknie
XII Umowa o dofinansowanie dla sektora zdrowia – Priorytet XII Plik w formacie RTF otwiera się w nowym oknie (obowiązuje od 18 maja 2015 r.) Umowa o dofinansowanie ogólna dla państwowych jednostek budżetowych – Priorytet XII Plik w formacie RTF otwiera się w nowym oknie  Załączniki Plik w formacie RAR otwiera się w nowym oknie
XIII Umowa o dofinansowanie dla sektora nauki – Priorytet XIII Plik w formacie RTF otwiera się w nowym oknie (obowiązuje od 18 maja 2015 r.) Umowa o dofinansowanie ogólna dla państwowych jednostek budżetowych – Priorytet XIII Plik w formacie RTF otwiera się w nowym oknie  Załączniki Plik w formacie RAR otwiera się w nowym oknie
XIV
Umowa o dofinansowanie Rocznego Planu Działań w ramach priorytetu XIV Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 Plik w formacie RTF otwiera się w nowym oknie  

Decyzja o dofinansowaniu Rocznego Planu Działań w ramach priorytetu XIV Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 Plik w formacie RTF otwiera się w nowym oknie

XV
Umowa o dofinansowanie Rocznego Planu Działań w ramach priorytetu XV Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 Plik w formacie RTF otwiera się w nowym oknie  

Decyzja o dofinansowaniu Rocznego Planu Działań w ramach priorytetu XV Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 Plik w formacie RTF otwiera się w nowym oknie

 

Poprzednie aktualizacje


 

18 maja 2015 r.

Zmianie uległ wzór umowy o dofinansowanie w sektorze Energetyka (priorytet IX) Programu Infrastruktura i Środowisko dla beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi. Wersja archiwalna aktualna od 13 marca 2012 r. do do 8 maja 2014 r. 

18 marca 2014 r.

Zmianie uległy wzory umów o dofinansowanie w sektorze Transport (priorytet VI-VIII) Programu Infrastruktura i Środowisko dla beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz dla państwowych jednostek budżetowych. Wersje archiwalne aktualne od 4 do 17 marca 2014 r.

24 marca 2014 r.

Zmianie uległy wzory umów o dofinansowanie w sektorze Środowisko (priorytet I-V) Programu Infrastruktura i Środowisko dla beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz dla państwowych jednostek budżetowych. Wersje archiwalne aktualne od 4 marca do 23 marca 2014 r.

4 marca 2014 r.

Zmianie uległy wzory umów o dofinansowanie w sektorze Środowisko (priorytet I-V) Programu Infrastruktura i Środowisko dla beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi w zakresie:

 1. zmiany terminu osiągnięcia efektu ekologicznego (§ 11 ust. 3a) -  priorytet I - IV (bez wzoru umowy dla działania 4.1.);
 2. procedury opiniowania zmian w projektach POIiŚ (§ 4 ust. 5-7) -  priorytet I - III oraz V;
 3. zmiany zakresu rzeczowego przed uzyskaniem decyzji KE (§ 4 ust. 9 i 9a - we wzorze dla priorytetu IV odpowiednio § 4 ust. 8 i 8a, § 21 ust. 4 i 7)  -  priorytet I- IV (bez wzoru umowy dla działania 4.1.)

Dodatkowo zmianie uległy wzory umów o dofinansowanie w sektorze Transport (priorytet VI-VIII) Programu Infrastruktura i Środowisko dla beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi w zakresie wysokości płatności końcowej (§ 8 ust. 1 i 2).  Wersje archiwalne aktualne do 3 marca 2014 r.

20 marca 2013 r.

Zmianie uległy wzory umów o dofinansowanie w sektorze Środowisko (priorytet I-V) Programu Infrastruktrura i Środowisko w zakresie uwzględnienia stanu realizacji projektu na etapie zakończenia oceny zmienionego zakresu projektu w przypadku modyfikacji umowy w zakresie warunków realizacji projektu.  (paragraf 4 ust. 11 - Priorytet I - III, paragraf 4 ust. 10 - Priorytet IV, V, I - III oraz V wzoru umowy dla państwowych jednostek budżetowych, paragraf 4 ust. 6 - Priorytet IV, Działanie 4.1).

Dodatkowo zmianie uległy wzory umów o dofinansowanie dla beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz dla państwowych jednostek budżetowych w sektorze Zdrowie (priorytet XII) Programu Infrastruktura i Środowisko w zakresie doprecyzowania zapisu o obowiązku dotyczącego kontroli projektu, w tym udostępnienia dokumentów oraz zapewnienia dostępu do miejsc realizacji projektu właściwym organom (paragraf 19 ust. 3).  Wersje archiwalne aktualne do 19 marca 2013 r.  

4 października 2012 r.

Zmianie uległ wzór umowy o dofinansowanie dla beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi w sektorze Kultura Programu Infrastruktura i Środowisko w zakresie usunięcia błędu redakcyjnego (§ 4 ust. 14). Wersja archiwalna aktualna do 3 października 2012 r.

20 marca 2012 r.

Zmianie uległy wzory umów o dofinansowanie w priorytetach I-XIII  POIiŚ. Modyfikacja dotyczy postanowień tzw. warunkowej klauzuli środowiskowej określonej w § 4a ust. 1 mającej zastosowanie do projektów, co do których przewiduje się przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko na etapie postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę (albo innej decyzji budowlanej).

Dodatkowo zmianie uległy wzory umów o dofinansowanie dla beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi w sektorze Energetyka POIiŚ w ramach Działań 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 POIiŚ w zakresie zakresie zmiany postanowień dotyczących zabezpieczenia wykonania umowy (§ 20 ust. 2) oraz zmiany liczby egzemplarzy umowy (§ 21 ust. 12). Wersje archiwalne aktualne do 19 marca 2012 r.

27 stycznia 2012 r.

Zmianie uległy wzory umów o dofinansowanie dla beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi w sektorze Energetyka POIiŚ w ramach działań 9.1, 9.2, 9.3 POIiŚ w zakresie wprowadzenia postanowień dotyczących cesji wierzytelności (par. 4 ust. 17 - 20) oraz 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 POIiŚ w zakresie zmiany postanowień dotyczących sposobu obliczania dofinansowania (par. 6 ust. 1). Wersje archiwalne aktualne do 26 stycznia 2012 r.

24 maja 2011 r.

Zmianie uległy wzory umów o dofinansowanie projektów w priorytetach I - V, IX - X oraz XI Programu Infrastruktura i Środowisko. Wersje archiwalne aktualne do 23 maja 2011 r.

30 czerwca 2011 r.

Zmianie uległy wzory umów o dofinansowanie dla państwowych jednostek budżetowych jak i dla beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi Działań 9.1, 9.2 oraz 9.3 Programu Infrastruktura i Środowisko w zakresie dodania zapisów dotyczących Generatora Wniosku o Płatność -  Wersje archiwalne aktualne do 29 czerwca 2011 r.

6 września 2011 r.

Zmianie uległ wzór umowy o dofinansowanie dla beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi Działań 9.1, 9.2 oraz 9.3 Programu Infrastruktura i Środowisko w zakresie postanowień dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy (par. 20 ust. 2-5). Wersje archiwalne aktualne do 5 września 2011 r.

 

Wszystkie archiwalne wersje umów o dofinansowanie z kolejnych aktualizacji zostały zamieszczone w dziale: Dokumenty archiwalne Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 

Ewentualne pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: pois@mir.gov.pl

 

 

 Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska