Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


29-11-2013

Zalecenia dla instytucji


1 lutego 2011 r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego odbyło się spotkanie informacyjne w którym udział wzięli przedstawiciele wszystkich instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu Infrastruktura i Środowisko. Spotkanie odbyło się w związku z wydanymi na przełomie listopada i grudnia 2010 r. zaleceniami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko i miało na celu wyjaśnić nowe obowiązki nałożone przez Instytucję Zarządzającą w ramach prowadzonych przez instytucje kontroli u beneficjentów. W trakcie spotkania omówiono również przypadki popełnianych błędów oraz racjonalnego korygowania stwierdzonych nieprawidłowości. Poniżej zamieszczamy pakiet materiałów prezentowanych uczestnikom spotkania.

Pobierz pliki:
Prezentacja dotycząca Zaleceń nr 12/2010  (1,15 MB)
Prezentacja dotycząca Zaleceń nr 11/2010  (1,32 MB)
Prezentacja dotycząca Zaleceń nr 10/2010  (1,85 MB)
Prezentacja dotycząca Zaleceń nr 9/2010  (1,87 MB)
Informowanie o nieprawidłowościach przy poświadczeniach wydatków  (922 KB)

 

***

 

22 grudnia 2010 r. został zatwierdzony do stosowania dokument pn. Zalecenia Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko w sprawie sposobu oceny i postępowania odnośnie dzielenia projektów w kontekście przepisów dotyczących wydatkowania środków unijnych i pomocy publicznej w Programie Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 (Zalecenia nr 13/2010).

Dokument reguluje kwestię oceny i sposób postępowania w odniesieniu do tzw. „sztucznego dzielenia projektów”, oznaczającego zabieg polegający na wydzieleniu z projektu mniejszych komponentów w celu uniknięcia obowiązków zgłoszeniowych i notyfikacyjnych wobec KE wynikających z przepisów UE dotyczących wydatkowania środków unijnych oraz pomocy publicznej.

Pobierz plik:

Zalecenia Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko w sprawie sposobu oceny i postępowania odnośnie dzielenia projektów w kontekście przepisów dotyczących wydatkowania środków unijnych i pomocy publicznej w Programie Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 (265 KB) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie

 

***

 

Zmiany w systemie kontroli w zakresie weryfikacji wydatków wynikających ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych albo udzielania zamówień w trybach niekonkurencyjnych.

Pobierz pliki:

Zalecenia IZ POIiŚ nr 12/2010, dotyczące wymogów kontroli wniosków o płatność w odniesieniu do wydatków wynikających ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych albo udzielenia zamówień w trybach niekonkurencyjnych  (392 KB)
Pismo przewodnie MRR z 16 grudnia 2010 r.  (772 KB)
Lista sprawdzająca  (45,3 KB)
Wniosek o wstępna weryfikację prawidłowości wydatków  (33,1 KB)

 

***

 

16 grudnia 2010 r. zostały zatwierdzone Zalecenia IZ POIiŚ nr 11/2010 w sprawie zmiany stosowania niektórych postanowień Załącznika nr 2 do Wytycznych w zakresie kontroli realizacji POIiŚ 2007-2013, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany formatu planu kontroli procedur zawierania umów i sprawozdania z realizacji planu kontroli.

Zalecenia wprowadzają zmiany w obszarze planowania i sprawozdawczości z kontroli procedur zawierania umów w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, zaś ich wydanie ma na celu przyspieszenie usprawnienia systemu sprawozdawczości bez oczekiwania na zakończenie procesu aktualizacji Wytycznych w zakresie kontroli realizacji POIiŚ 2007-2013. Zatwierdzona wersja Zaleceń, uwzględnia uwagi instytucji POIiŚ wniesione do treści dokumentu w ramach przeprowadzonych konsultacji.

Pobierz pliki:

Pismo IZ POIiŚ ws. Zaleceń nr 11/2010 oraz Zalecenia IZ POIiŚ nr 11/2010 z 16 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany stosowania niektórych postanowień Załącznika nr 2 do Wytycznych w zakresie kontroli realizacji POIiŚ 2007-2013, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany formatu planu kontroli procedur zawierania umów i sprawozdania z realizacji planu kontroli  (862 KB)

Załącznik nr 1 do Zaleceń nr 11 z 16 grudnia 2010 r. – Wzory planów sprawozdań  (35,5 KB)

Zestawienie uwag do Zaleceń nr 11 z 16 grudnia 2010 r.  (14,5 KB)

 

***

 

Od 13 grudnia 2010 r. obowiązują Zalecenia nr 10/2010 Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w sprawie wymogów kontroli na zakończenie realizacji projektów oraz kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu. Dokument zatwierdzony przez Adama Zdziebło, sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, jest uszczegółowieniem obowiązujących Wytycznych w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 z dnia 23 stycznia 2009 r. i opisuje sposób postępowania przy przeprowadzaniu kontroli na zakończenie realizacji projektu oraz kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu. W dokumencie można znaleźć m.in. omówienie zakresów weryfikowania dokumentacji związanych z realizacją projektów w zależności od rodzaju kontroli, metodykę dobory próby.

Pobierz pliki:

Zalecenia nr 10/2010 Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w sprawie wymogów kontroli na zakończenie realizacji projektów oraz kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu – dokument zaakceptowany 6 grudnia 2010 r. przez Adama Zdziebło, sekretarza stanu w MRR. Weszły w życie 13 grudnia 2010 r.  (1,12 MB)

Zestawienie uwag do Zaleceń nr 10/2010 Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w sprawie wymogów kontroli na zakończenie realizacji projektów oraz kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu  (205 KB)

 

***


26 listopada 2010 r. zostały zatwierdzone Zalecenia nr 9/2010 Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w sprawie stosowania w Programie Infrastruktura i Środowisko stawek korekt finansowych odnośnie uchybień zidentyfikowanych przez KE w Planie Działań dla Polski na lata 2000-2006 oraz audytach KE na projektach FS w perspektywie finansowej 2000-2006. Treść niniejszych zaleceń zawiera uwagi zgłoszone przez KE w końcowym raporcie z audytu systemu zarządzania i kontroli POIiŚ. Zalecenia IZ POIiŚ nr 7/2010 tracą moc z dniem podpisania Zaleceń nr 9/2010.

Pobierz pliki:
Zalecenia nr 9/2010 Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko  (403 KB)
Pismo IZ POIiŚ ws. Zaleceń nr 9/2010 z 24 listopada 2010 r.  (1,17 MB)

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska