Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


22-04-2015

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

21 kwietnia 2015 r. wiceminister infrastruktury i rozwoju Waldemar Sługocki podpisał zaktualizowaną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 4.4).

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów (wersja 4.4) zawiera następujące zmiany:

1. realokacje pomiędzy wybranymi działaniami w obrębie priorytetów:

  • sektora środowiska (priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych): z działania 5.2 do działania 5.1 przeniesiono kwotę 78,28 tys. euro;
  • sektora transportu:
    - priorytet VII Transport przyjazny środowisku: z działania 7.4 przeniesiono kwotę 17 885,23 tys. euro do działania 7.1;
    - priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe: z działania 8.2 przeniesiono kwotę 17 731,25 tys. euro do działania 8.1;
  • oraz sektora zdrowia (priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia): z działania 12.1 przeniesiono kwotę 307,11 tys. euro do działania 12.2.

Kierunek i skala proponowanych zmian wynika z oceny możliwości absorpcyjnych poszczególnych działań, ograniczając w ten sposób ryzyko braku pełnego wykorzystania dostępnej alokacji UE.

2. W Działaniu 8.1 proponuje się wprowadzenie nowego potencjalnego beneficjenta, którym jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

3. W Działaniu 9.2 proponuje się zrezygnowanie z pułapu maksymalnej kwoty wsparcia w celu wyeliminowania ograniczenia wielkości dofinansowanych projektów w ramach przedmiotowego działania.

4. W Działaniu 9.3 oraz załączniku 2 (dot. organizacji systemu oceny i wyboru projektów) proponuje się zmianę zapisów pozwalających na sfinansowanie przygotowania inwestycji termomodernizacyjnych w obszarze administracji centralnej.

5. Inne zmiany aktualizujące i doprecyzowujące zapisy dokumentu.

Aktualna wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wraz z załącznikami została opublikowana w dziale Prawo i dokumenty. Archiwalne wersje dokumentów zostały przeniesione do działu Dokumenty archiwalne.


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska