Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


04-03-2016

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura

3 marca 2016 r. minister Witold Słowik zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 5.0).

Kierunek i skala proponowanych zmian wynika z oceny możliwości absorpcyjnych poszczególnych działań, ograniczając w ten sposób ryzyko braku pełnego wykorzystania dostępnej alokacji UE. Równocześnie jest to rezultat  warunkowego wprowadzenia zmian (podniesienia stóp dofinansowania środków UE w wydatkach kwalifikowalnych w ramach wybranych osi priorytetowych), wynikających wprost ze złożonego w grudniu 2015 r. w KE (aktualnie procedowanego) wniosku o wprowadzenie analogicznej zmiany w ramach POIiŚ 2007-2013.

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów (wersja 5.0) zawiera następujące zmiany:

 1. dotyczące realokacji środków pomiędzy wybranymi działaniami w obrębie priorytetów:
  • sektora środowiska – priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi: z działania 2.2 przeniesiono kwotę 5 076 825,00 euro do działania 2.1;
  • sektora transportu:
   • priorytet VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T – z działania 6.3 przeniesiono 5 398 879 euro do działania 6.1;
   • priorytet VII Transport przyjazny środowisku – z działań: 7.2, 7.4 i 7.5. przeniesiono łącznie 7 487 763,00 euro do działania 7.3.
  • sektora energii – priorytet Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii – z działań: 10.2 i 10.3. przeniesiono łącznie 282 425,00 euro do działania 10.1
  • sektora zdrowia – priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu  ochrony zdrowia: z działania 12.1 przeniesiono kwotę 62 077,00 euro do działania 12.2.

 2. dotyczące propozycji podniesienia stóp dofinansowania środków UE w wydatkach kwalifikowalnych w ramach wybranych priorytetów (do 100 proc. w priorytetach: III, V, VIII, XI – XIII i do 91,18 proc. w VII).

Ww. zmiana wynika wprost ze złożonego w grudniu 2015 r. w KE wniosku o wprowadzenie analogicznej zmiany w ramach POIiŚ 2007-2013. Aktualnie propozycja zmiany SzOP ma charakter warunkowy i uzależniona jest od wydania pozytywnej decyzji KE. Zmiana SzOP (warunkowo) umożliwi aneksowanie umów o dofinansowanie projektów już realizowanych, o ile będą dostępne środki. Każda umowa aneksowana przed formalnym wydaniem przez KE decyzji będzie miała klauzulę warunkową, uzależniającą rzeczywiste podniesienie udziału środków UE od faktycznej decyzji KE.

Aktualna wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wraz z załącznikami została opublikowana w dziale Prawo i dokumenty. Archiwalne wersje dokumentów zostały przeniesione do działu Dokumenty archiwalne.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska