Menu

Bieżący katalog: Konkursy, terminy

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Nabór wniosków

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


01-06-2015

Nabór wniosków do Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, Programu Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach naboru ciągłego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, Programu  Infrastruktura i Środowisko.

 
 

Tabela naboru wniosków

Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,
Programu Infrastruktura i Środowisko

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

Nabór ciągły

Miejsce składania wniosków: 

Kancelaria Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa.

Sposób składania wniosków: 

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

Podmioty wskazane jako beneficjenci dla Działania 9.3 w punkcie 17a „Typ beneficjentów” w Szczegółowym opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 4.4 z dnia 21  kwietnia 2015 r.). Uprawnionymi do składania wniosków są jednostki administracji centralnej.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowaniu podlegają projekty zgodnie z celami określonymi w punkcie 12 "Opis działania" w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 4.4 z dnia 21 kwietnia 2015 r.) tj. projekty systemowe na opracowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynków użyteczności publicznej realizowane przez jednostki administracji centralnej oraz podległe im i nadzorowane instytucje i jednostki organizacyjne. Wsparcie tych projektów przyczyni się do przygotowania dojrzałych projektów do realizacji m.in. ze środków POIiŚ na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru projektów:

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w dniu 29 kwietnia 2015 r.

Finanse
Procent dofinansowania projektu:

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych wynosi  100 proc. dla państwowych jednostek budżetowych i 85 proc. dla pozostałych beneficjentów. Udział dofinansowania ze środków europejskich wynosi 85 proc.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

Uzależniona od dostępności alokacji dla działania 9.3

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie: 

Dokumenty do pobrania na stronie Instytucji Wdrażającej

Wzór umowy o dofinansowanie:  

Dokumenty do pobrania na stronie Instytucji Zarządzającej

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Nie dotyczy

Linki:  

Więcej informacji na stronie Instytucji Wdrażającej