Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


06-03-2012

Znamy termin naboru wniosków do Działania 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza, Programu Infrastruktura i Środowisko

W terminie od 13 kwietnia do 11 maja 2012 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza, Programu Infrastruktura i Środowisko.

Działanie 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza,
Programu Infrastruktura i Środowisko

Informacja o naborze

Termin składania wniosków:  
 

Wnioski wstępne należy składać w terminie od 13 kwietnia do 11 maja 2012 r. 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od momentu uzyskania informacji o zasadniczej zgodności projektu do 9 lipca 2012 r.

Miejsce składania wniosków: 

Kancelaria Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

Sposób składania wniosków: 

Wnioski wstępne należy składać w terminie od 13 kwietnia do 11 maja 2012 r.  Ostateczny termin składania wniosków wstępnych upływa 11 maja 2012 r. o godz. 15.30. Wnioski, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od momentu uzyskania informacji o zasadniczej zgodności projektu do 9 lipca 2012 r. Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 9 lipca 2012 r. o godz. 15.30. Wnioski, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa za wyłączeniem przedsiębiorstw objętych rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz przedsiębiorstw objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Na co można otrzymać dofinansowanie:

W ramach konkursu wspierane będą przedsięwzięcia, które swoim celem i zakresem gwarantują realizacje celów Działania 4.5. określonych w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przykładowe typy projektów:

  • modernizacja lub rozbudowa instalacji spalania paliw i systemów ciepłowniczych,
  • modernizacja urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych,
  • konwersja instalacji spalania paliw na rozwiązania przyjazne środowisku.
Finanse

Minimalna wartość projektu:

8 mln zł
Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 20 mln zł
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 95 345 068,11 zł. Kwota ta została wyliczona na podstawie dostępnej alokacji środków przeliczonej wg aktualnego kursu euro i może się zmienić miedzy innymi na skutek fluktuacji kursu walutowego.

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:  Dokumenty można pobrać na stronie Instytucji Pośredniczącej - NFOŚiGW Strona otwiera się w nowym oknie
Wzór umowy o dofinansowanie:   Dokumenty można pobrać na stronie Instytucji Pośredniczącej - NFOŚiGW Strona otwiera się w nowym oknie
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Procedura odwoławcza przebiega zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz z właściwymi wytycznymi w zakresie procedury odwoławczej, przewiduje się etap przedsądowy. W procesie wyłaniania projektów do dofinansowania Wnioskodawca ma prawo do dwóch środków odwoławczych:

  • Protest, który oznacza pisemne wystąpienie wnioskodawcy w którym kwestionuje on ocenę swojego projektu lub poprawność przeprowadzenia postępowania konkursowego mającą wpływ na wynik oceny. Wnoszony jest do Instytucji Wdrażającej (CKPS) jako tej, której ocena jest kwestionowana.
  • Odwołanie, które służy ponownemu rozpatrzeniu kwestii, stanowiące przedmiot protestu. Jest wnoszone do Instytucji Zarządzającej (MRR) za pośrednictwem Instytucji Wdrażającej.
Linki:   Więcej informacji na stronie Instytucji Wdrażającej - NFOŚiGW Strona otwiera się w nowym oknie

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska