Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


19-05-2014

Znamy termin naboru wniosków do Działania 2.1 Programu Infrastruktura i Środowisko

Od 18 czerwca do 18 lipca 2014 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz właściwy dla danego województwa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, Programu Infrastruktura i Środowisko.

 
 
 
 

Tabela naboru wniosków

Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych,
Programu Infrastruktura i Środowisko

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

Wnioski należy składać w terminie od 18 czerwca do 18 lipca 2014 r. w godzinach 9.00-15.00. Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 18 lipca 2014 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji wdrażającej.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków: 

Dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*:

  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; Kancelaria Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa.

Dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*

  • Właściwy dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

* Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu.

Sposób składania wniosków: 

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci w punkcie 12 Regulaminu konkursu numer 10/POIiŚ/2.1/06/2014.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu gospodarki odpadami wskazane w punkcie 14 Regulaminu konkursu numer 10/POIiŚ/2.1/06/2014.

Kryteria wyboru projektów:

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały przyjęte przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko uchwałami z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Finanse
Procent dofinansowania projektu:

Poziom współfinansowania projektów w ramach Działania 2.1 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85 proc. wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

Każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 5 mln euro. Kwota może ulec zwiększeniu w trakcie trwania konkursu.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie: 

Dokumenty do pobrania na stronie Instytucji Zarządzającej.

Wzór umowy o dofinansowanie:  

Dokumenty do pobrania na stronie Instytucji Zarządzającej.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Informacje o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko znajdują się w Regulaminie konkursu.

Ważne informacje:   

Termin składania wniosków może ulec zmianie.

Linki:  

Więcej informacji na stronie Instytucji Pośredniczącej Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska