Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


28-03-2014

Znamy termin naboru wniosków do Działania 2.1 Programu Infrastruktura i Środowisko

Od 28 kwietnia do 9 czerwca 2014 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz właściwy dla danego województwa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, Programu Infrastruktura i Środowisko. 

 

Tabela naboru wniosków

Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych,
Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

Wnioski należy składać w terminie
od 28 kwietnia 2014 r. do 9 czerwca 2014 r.
w godzinach 9.00-15.00


Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 9 czerwca 2014 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków: 

Dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*:

  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
    Kancelaria Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
    ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa.

Dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*

  • Właściwy dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

* Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu.

Sposób składania wniosków: 

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla Działania 2.1 w punkcie 17a „Typ beneficjentów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.16 z dnia 20 marca 2014 r.).

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w punkcie 14 „Przykładowe rodzaje projektów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.16 z dnia 20 marca 2014 r.).

Kryteria wyboru projektów:

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIiŚ 27 listopada 2013 r.

Finanse
Procent dofinansowania projektu:

Poziom współfinansowania projektów w ramach Działania 2.1 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85 proc. wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Niemniej jednak poziom dofinansowania, właściwy dla danego projektu, zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.16 z dnia 20 marca 2014 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu. Niemniej jednak każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 5 mln euro.

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 

Dokumenty do pobrania na stronie Instytucji Zarządzającej.

Wzór umowy o dofinansowanie:  

Dokumenty do pobrania na stronie Instytucji Zarządzającej.

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Informacje o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko znajdują się w Regulaminie konkursu.

Ważne informacje:   

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu może ulec zwiększeniu w trakcie trwania konkursu.

Linki:  

Więcej informacji na stronie Instytucji Pośredniczącej Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska