Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


29-09-2014

Znamy termin naboru wniosków do Działania 2.1 Programu Infrastruktura i Środowisko

Od 31 października do 24 listopada 2014 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz właściwy dla danego województwa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów z zakresu  rekultywacji składowisk w ramach Działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, Programu Infrastruktura i Środowisko.
 
 
 

Tabela naboru wniosków

Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych,
Programu Infrastruktura i Środowisko

Informacja o naborze 11/POIiŚ/2.1/10/2014
Termin składania wniosków:  
 

Wnioski należy składać w terminie od 31 października 2014 r. do 24 listopada 2014 r. w godzinach 9.00 – 15.00.  Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 24 listopada 2014 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków: 

Dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*:

  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; Kancelaria Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa.

Dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*

  • Właściwy dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

* Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu.

Sposób składania wniosków: 

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla Działania 2.1 w punkcie 17a „Typ beneficjentów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 4.2 z dnia 16 września 2014 r.).

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w punkcie 14 „Przykładowe rodzaje projektów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 4.2 z dnia 16 września 2014 r.) w części dotyczącej rekultywacji składowisk.

Kryteria wyboru projektów:

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w dniu 3 czerwca 2014 r.

Finanse
Procent dofinansowania projektu:

Poziom współfinansowania projektów w ramach Działania 2.1 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85 proc. wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Niemniej jednak poziom dofinansowania, właściwy dla danego projektu, zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 4.2 z dnia 16 września 2014 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu. Niemniej jednak każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 5 mln euro.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie: 

Dokumenty do pobrania na stronie Instytucji Zarządzającej.

Wzór umowy o dofinansowanie:  

Dokumenty do pobrania na stronie Instytucji Zarządzającej.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Informacje o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko znajdują się w Regulaminie konkursu Link prowadzi do serwisu zewnętrznego ( 771 KB).

Ważne informacje:   

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu może ulec zwiększeniu w trakcie trwania konkursu.

Linki:  

Więcej informacji na stronie Instytucji Pośredniczącej Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska