Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


17-11-2014

Rusza nabór wniosków do Działania 9.2 Programu Infrastruktura i Środowisko

Od 17 listopada 2014 r. do 1 grudnia 2014 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów z zakresu efektywnej dystrybucji energii w ramach Działania 9.2, Programu Infrastruktura i Środowisko.

 
 Tabela naboru wniosków
 

Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii,
Programu Infrastruktura i Środowisko

Informacja o naborze 2/POIiŚ/9.2/2014
Termin składania wniosków:  
 

Wnioski należy składać w terminie od 17 listopada 2014 r. do 1 grudnia 2014 r. w godzinach 7.30 – 15.30.  Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 1 grudnia 2014 r. o godz. 15.30. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin rejestracji wniosku w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Miejsce składania wniosków: 

Kancelaria Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

Sposób składania wniosków: 

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla Działania 9.2 w punkcie 17a „Typ beneficjentów” w Szczegółowym opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 4.2 z dnia 16 września 2014 r.).

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowaniu podlegają projekty zgodnie z celami określonymi w punkcie 12 "Opis działania" w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 4.2 z dnia 16 września 2014 r.).

Kryteria wyboru projektów:

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w dniu 3 czerwca 2014 r.

Finanse
Procent dofinansowania projektu:

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych wynosi 85 proc. i jest ustalany zgodnie z warunkami określonymi w programie pomocowym – rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy sieci dystrybucji energii elektrycznej i ciepła.
 
Zasady wyliczania poziomu dofinansowania dla projektów z zakresu działania 9.2 zostały doprecyzowane w „Szczegółowych zaleceniach w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych z obszaru efektywnej dystrybucji energii” stanowiących załącznik nr 12 do Regulaminu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 12,05 mln zł.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie: 

Dokumenty do pobrania na stronie Instytucji Zarządzającej.

Wzór umowy o dofinansowanie:  

Dokumenty do pobrania na stronie Instytucji Zarządzającej.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Informacje o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko znajdują się w Regulaminie konkursu Link prowadzi do serwisu zewnętrznego (409 KB).

Linki:  

Więcej informacji na stronie Instytucji Wdrażąjącej Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska