Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


16-12-2013

Znamy termin naboru wniosków do Działania 4.2 Programu Infrastruktura i Środowisko

Od 13 stycznia 2014 r. do 3 lutego 2014 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach, Programu Infrastruktura i Środowisko.  

Tabela naboru wniosków

 Działanie 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach, Program Infrastruktura i Środowisko

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

Wnioski należy składać w terminie od 13 stycznia 2014 r. do 3 lutego 2014 r. w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godz. 7.30-15.30.  Ostateczny termin składania wniosków upływa 3 lutego 2014 r. o godz. 15.30. Wnioski, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu 23 kwietnia 2014 r.
Miejsce składania wniosków: 

Kancelaria Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa.

Sposób składania wniosków: 

Zgodnie z regulaminem konkursu dostępnym na stronie Instytucji Wdrażającej Link prowadzi do serwisu zewnętrznego  

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, czyli małe, średnie i duże przedsiębiorstwa z wyłączeniem przedsiębiorstw objętych rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz przedsiębiorstw objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Wsparcie udzielane będzie na projekty polegające na budowie, rozbudowie i modernizacji istniejących instalacji lub urządzeń przemysłowych prowadzącej do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi z odpadów, do zmniejszenia energochłonności i wodochłonności procesów produkcyjnych oraz do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów i ich wpływu na środowisko, zgodnie ze standardami unijnymi.

Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty zgodne z celem Działania 4.2 określonym w punkcie 12. Opis działania w Szczegółowym opisie priorytetów POIiŚ.

Kryteria wyboru projektów:

Ocena wniosków o dofinansowanie jest dokonywana w oparciu o kryteria właściwe dla Działania 4.2 POIiS, opisane w załączniku nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiS.

Finanse
Procent dofinansowania projektu: Poziom dofinansowania projektów wynosi 30 proc. wydatków kwalifikowanych.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 20 000 000 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 14 546 419 zł. Kwota ta została wyliczona na podstawie dostępnej alokacji środków przeliczonej wg aktualnego kursu euro* i może się zmienić między innymi na skutek fluktuacji kursu walutowego czy oszczędności i zwrotów z tytułu realizowanych projektów. W momencie tworzenia listy rankingowej 10 proc. dostępnej alokacji zostanie przeznaczone na rezerwę finansową dla projektów, które pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą. Ostatecznie dofinansowanie zostanie przyznane projektom do wysokości dostępnej alokacji dla Działania (wyczerpania środków) wyliczanej w miesiącu, w którym następuje zawarcie Umowy o dofinansowanie.

* Kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonuje się wyliczenia alokacji. Kursy te publikowane są na stronie Komisji Europejskiej Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 

Dokumenty do pobrania na stronie Instytucji Zarządzającej 

Wzór umowy o dofinansowanie:  

Dokumenty do pobrania na stronie Instytucji Zarządzającej 

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek: Zgodnie z regulaminem konkursu dostępnym na stronie Instytucji Wdrażającej Link prowadzi do serwisu zewnętrznego  
Ważne informacje:   

Minimalna wartość projektu ubiegającego się o dofinansowanie:

w przypadku wniosków składanych przez małych i średnich przedsiębiorców wartość całkowita projektu nie może być niższa niż 8 000 000 zł*.W pozostałych przypadkach (duże przedsiębiorstwa) kwota minimalna projektu nie obowiązuje.

* Warunek ten wynika z linii demarkacyjnej pomiędzy programami operacyjnymi realizowanymi na poziomie centralnym i regionalnymi programami operacyjnymi.

Linki:    

Więcej informacji na stronie Instytucji Wdrażającej Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska