Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

 

 

Komitet Monitorujący 

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 został ustanowiony Zarządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego Nr 28 z dnia 28 grudnia 2007 r.

W pracach Komitetu na prawach członków uczestniczą przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych oraz reprezentanci organizacji pracowników i pracodawców, organizacji pozarządowych i środowiska akademicko-naukowego. Ponadto, w posiedzeniach Komitetu biorą udział obserwatorzy reprezentujący m.in. instytucje zarządzające regionalnymi programami operacyjnymi (zarządy województw), instytucje wdrażające POIiŚ, wojewodowie, organizacje samorządowe, partnerzy społeczni i gospodarczy.

Podstawę prawną powołania oraz zakresu zadań Komitetu Monitorującego regulują:

  • przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999,
  • przepisy Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
  • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 zaakceptowane przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r. i zatwierdzone decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 maja 2007 r.

KONTAKT:
Sekretariat Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Programów Infrastrukturalnych
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
e-mail: sekretariat_kmpoiis@mir.gov.pl


Pobierz pliki:

Rolą Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest zapewnienie skuteczności i jakości realizacji Programu poprzez wypełnianie zadań, do których należą przede wszystkim:

  • analiza i zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów (oraz zmian do kryteriów),
  • analiza i zatwierdzanie rocznych sprawozdań (oraz końcowego sprawozdania) z realizacji POIiŚ,
  • przegląd postępów w zakresie osiągania celów określonych w Programie, na podstawie dokumentów przedkładanych przez IZ POIiŚ,
  • analizowanie rezultatów realizacji POIiŚ, w szczególności osiągania celów wyznaczonych dla każdego priorytetu oraz wyników ocen związanych z monitorowaniem realizacji POIiŚ,
  • zapoznawanie się z rocznymi raportami z kontroli Programu

***

Do czasu zatwierdzenia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez Komisję Europejską, został powołany Pre-komitet Monitorujący POIiŚ, na podstawie ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów. Po wydaniu decyzji przez Komisję Europejską w sprawie POIiŚ, zostało wydane zarządzenie, powołujące Komitet Monitorujący POIiŚ, na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, z  uprzednim uchyleniem wcześniej obowiązującego zarządzenia w sprawie Pre-komitetu. Powołani członkowie dla Pre-komitetu Monitorującego POIiŚ nadal pełnią swoją funkcję w Komitecie Monitorującym POIiŚ, o ile instytucja delegująca nie wyraziła innej woli.

Zasady dotyczące ww. procedury określone zostały w obowiązujących wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego nr 3 dotyczących komitetów monitorujących. Zobacz więcej: Dokumenty/Wytyczne.

I posiedzenie Pre-komitetu Program Infrastruktura i Środowisko odbyło się dnia 25 lipca 2007 r. Relacja w dziale Wiadomości.


Pobierz plik:

Zarządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  (799 KB) 

 

 

 

strona:123...3idź do:  
17-03-2017

Ostatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

16 marca 2017 r. odbyło się ostatnie, trzydzieste trzecie, posiedzenie Komitetu Monitorującego podsumowujące realizację Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (POIiŚ). Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację programu, instytucji pozarządowych oraz reprezentacja Komisji Europejskiej. Obradom przewodniczył wiceminister rozwoju Witold Słowik.

więcej
24-12-2015

XXXII Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w trybie obiegowym

11-18 grudnia 2015 r. odbył się w trybie obiegowym XXXII Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (KM POIiŚ).

więcej
17-06-2015

XXXI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Omówienie bieżącego stanu realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – to główny temat posiedzenia Komitetu Monitorującego, któremu przewodniczył wiceminister infrastruktury i rozwoju Waldemar Sługocki.

więcej
05-06-2015

XXX Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w trybie obiegowym

20-28 kwietnia 2015 r. odbył się w trybie obiegowym XXX Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (KM POIiŚ).

więcej
21-04-2015

XXIX Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w trybie obiegowym

W dniach 3-14 kwietnia 2015 r. odbył się w trybie obiegowym XXIX Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (KM POIiŚ).

więcej
03-06-2014
Wiceminister infrastruktury i rozwoju Adam Zdziebło

Obradował Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Stan realizacji Programu w 2013 r. oraz podsumowanie efektów jego wdrażania, to główne tematy XXVIII obrad Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko. Posiedzeniu, które odbyło się 3 czerwca 2014 r. w Warszawie, przewodniczył wiceminister infrastruktury i rozwoju Adam Zdziebło.

więcej
14-04-2014

XXVII Komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - tryb obiegowy

W dniach 27 marca - 3 kwietnia 2014 r. odbył się w trybie obiegowym XXVII Komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

więcej
28-11-2013

XXVI Komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - tryb obiegowy

18-25 listopada 2013 r. odbył się w trybie obiegowym XXVI Komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

więcej
05-06-2013
Program Infrastruktura i Środowisko – stan realizacji

Program Infrastruktura i Środowisko – stan realizacji

Na ponad 100,5 mld zł, czyli 85 proc. alokacji opiewają umowy zawarte dotychczas w Programie Infrastruktura i Środowisko. Z aktualnymi danymi na temat realizacji Programu zapoznali się członkowie obradującego 5 czerwca 2013 roku Komitetu Monitorującego POIiŚ. Spotkaniu przewodniczył wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło.

więcej
09-04-2013
Program Infrastruktura i Środowisko – podsumowanie I kwartału 2013 r.

Program Infrastruktura i Środowisko – podsumowanie I kwartału 2013 r.

Blisko 2000 projektów za 99 mld zł realizowanych jest w całej Polsce dzięki wsparciu z Programu Infrastruktura i Środowisko. Poziom wykorzystania dostępnej puli środków przekroczył 84 proc. Zakończono niemal 800 projektów. O stanie realizacji inwestycji, zmianach kryteriów wyborów projektów oraz aktualizacji Programu dyskutowano 8 kwietnia 2013 r. podczas XXIV posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

więcej
31-01-2013
XXIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko

Zmiany kryteriów w projektach środowiskowych

Stan wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko oraz zmiana kryteriów wyborów projektów w  działaniach dotyczących gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami komunalnymi były głównymi tematami XXIII posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko. Spotkanie odbyło się 30 stycznia 2013 r. w Warszawie.

więcej
07-11-2012

XXII Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko - tryb obiegowy

Od 16 października do 26 października 2012 r. – w trybie obiegowym – odbył się XXII Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko.
więcej
20-08-2012

XXI Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko - tryb obiegowy

Od 6 sierpnia do 13 sierpnia 2012 r. – w trybie obiegowym – odbył się XXI Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko.

więcej
20-06-2012
Program Infrastruktura i Środowisko – postępy w realizacji

Program Infrastruktura i Środowisko – postępy w realizacji

Podsumowanie realizacji Programu w 2011 roku, obecny stan wdrażania oraz przykłady dobrych praktyk zostały zaprezentowane podczas XX posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko. Spotkaniu, które odbyło się 20 czerwca 2012 r. w Warszawie przewodniczył wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło.

więcej
25-04-2012
Komitet Monitorujący ocenił postępy w Programie Infrastruktura i Środowisko

Komitet Monitorujący ocenił postępy w Programie Infrastruktura i Środowisko

Stan realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko, efekty projektów, a także kwestia przesunięcia środków z sektora kolejowego na drogi – to główne tematy XIX posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko, który 25 kwietnia 2012 r. odbył się w Warszawie.

więcej
strona:123...3idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska