Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Organizacja Funduszy Europejskich / Kompetencje instytucji 

Zapoznaj się z systemem wdrażania funduszy, instytucjami oraz ich kompetencjami. Poznaj ekspertów oceniających projekty w programach na lata 2007-2013. 

Instytucja Zarządzająca 

Instytucją Zarządzającą Programem Infrastruktura i Środowisko jest Minister Rozwoju. Obowiązki Instytucji Zarządzającej Programem pełni Departament Programów Infrastrukturalnych.

Instytucja Zarządzająca (IZ) odpowiada za zarządzanie Programem i jego realizację zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami. IZ realizuje swoje obowiązki w szczególności poprzez:

  • opracowanie i uzgadnianie wytycznych dla Instytucji Pośredniczących (IP)/beneficjentów,
  • uzgadnianie wzorów umów i innych dokumentów,
  • zatwierdzanie instrukcji wykonawczej IP,
  • prowadzenie kontroli systemowych IP
  • wydawanie zaleceń dla IP/ Instytucji Pośredniczących II stopnia (IP II),
  • bieżące monitorowanie realizacji programu,
  • weryfikację poświadczeń i deklaracji wydatków / wniosków o płatność przedstawionych przez IP,
  • przekazywanie do Komisji Europejskiej wniosków o potwierdzenie udzielenia pomocy dla dużych projektów.

Część zadań IZ została powierzona Instytucjom Pośredniczącym (IP) na mocy porozumień.

 

 

 Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska