Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


Organizacja Funduszy Europejskich / O Systemie

Zapoznaj się z systemem wdrażania funduszy, instytucjami oraz ich kompetencjami. Poznaj ekspertów oceniających projekty w programach na lata 2007-2013.

System

Podstawowymi instytucjami biorącymi udział we wdrażaniu Programu Infrastruktura i Środowisko są:

  • Instytucja Zarządzająca (IZ);
  • Instytucje Pośredniczące (IP);
  • Instytucje Wdrażające/ Instytucje Pośredniczące II stopnia (IW/IP2);
  • Instytucja Audytowa (IA);
  • Instytucja Certyfikująca (IC).

W imieniu ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego Instytucją Zarządzającą (IZ) Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko jest Departament Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju. W celu wykonywania części zadań IZ zostały wyznaczone instytucje pośredniczące (IP), zaś IP powierzyła realizację części swoich zadań instytucjom wdrażającym/ instytucjom pośredniczącym II stopnia (IP II).

Minister właściwy do spraw infrastruktury i rozwoju certyfikuje Komisji Europejskiej prawidłowość poniesienia wydatków w ramach programów operacyjnych przy pomocy Departamentu Instytucji Certyfikującej. Instytucja Certyfikująca (IC) w zakresie pełnionej funkcji jest komórką niezależną od komórek wykonujących funkcje IZ.

Instytucja Audytowa (IA) weryfikuje skuteczności działania systemu zarządzania i kontroli Programu

Infrastruktura i Środowisko poprzez przeprowadzanie audytów w IZ, IP, IW/ IP II oraz IC. Rolę Instytucji Audytowej powierzono Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej powołanemu w strukturze Ministerstwa Finansów. IA w zakresie pełnionej funkcji jest komórką niezależną od komórek wykonujących funkcje IZ oraz od IC.

Ponadto we wdrażaniu Programu biorą udział:

  • Instytucja Koordynująca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (IK NSRO);
  • Ministerstwo Finansów.

Instytucja Koordynująca NSRO/NSS pełni podstawową rolę w ustalaniu standardów zarządzania i realizacji wszystkich programów operacyjnych finansowanych z funduszy europejskich w latach 2007-2013, w tym Programu Infrastruktura i Środowisko.  Instytucja Koordynująca NSRO/NSS jest umiejscowiona w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju i odpowiada za koordynację wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce.

Instytucją odpowiedzialną za otrzymywanie płatności z Komisji Europejskiej jest Ministerstwo Finansów. Sprawujące ono nadzór finansowy w zakresie środków publicznych, prowadzi obsługę środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach budżetu państwa.

Szczegółowe dane kontaktowe instytucji w systemie znajdują się w zakładce Kontakt.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska