Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Organizacja Funduszy Europejskich / Eksperci doradzający Instytucjom 

Zapoznaj się z systemem wdrażania funduszy, instytucjami oraz ich kompetencjami. Poznaj ekspertów oceniających projekty w programach na lata 2007-2013. 


Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712) w art. 31 ustanawia instytucję eksperta. Umożliwia to angażowanie w proces oceny wniosków o dofinansowanie osób innych niż pracownicy instytucji dokonującej wyboru przedsięwzięć do wsparcia środkami Funduszy Europejskich. Celem uczestnictwa ekspertów w weryfikacji projektów jest rzetelna i bezstronna ocena wniosków o dofinansowanie przez osoby legitymujące się specjalistyczną wiedzą lub umiejętnościami z poszczególnych dziedzin objętych danym programem operacyjnym.

Ze względu na brak obowiązku włączania do oceny projektów ekspertów, projekty weryfikowane są niekiedy wyłącznie przez pracowników właściwych instytucji. W sytuacji podjęcia decyzji o powołaniu ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie, sposób wyboru ekspertów określają procedury przyjmowane w ramach poszczególnych programów operacyjnych. Niemniej jednak, zgodnie z przepisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ekspertem może zostać wyłącznie osoba korzystająca z pełni praw publicznych, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz która spełnia inne wymogi określone w systemie realizacji danego programu operacyjnego.

Jednocześnie, ustawodawca określił, że dane dotyczące ekspertów gromadzone mogą być w formie bazy ekspertów. W celu wzmocnienia transparentności i jawności procesu wyboru projektów do dofinansowania instytucja zarządzająca danym programem operacyjnym po utworzeniu bazy ekspertów publikuje ją na swojej stronie internetowej. Przepis art. 31 ust. 9 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wyraźnie i wyczerpująco wskazuje na zakres informacji zamieszczanych w bazie ekspertów, które obejmują imię i nazwisko eksperta, dziedzinę programu operacyjnego w której specjalizuje się ekspert oraz adres poczty elektronicznej eksperta. Kompetencje w zakresie tworzenia baz ekspertów mogą być delegowane instytucjom pośredniczącym i wdrażającym.

W przypadku kiedy opublikowana zostanie przynajmniej jedna baza ekspertów, Minister Rozwoju Regionalnego, po otrzymaniu zawartych w niej danych, tworzy centralną bazę ekspertów, którą zamieszcza na swoich stronach internetowych. Centralna baza ekspertów stanowi zbiór baz ekspertów opublikowanych na stronach instytucji zaangażowanych w realizację poszczególnych programów operacyjnych.

Pobierz plik:
Baza ekspertów Programu Infrastruktura i Środowisko Plik w formacie XLS otwiera się w nowym oknie 

 

 

 Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska