Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


07-11-2014

Zamość w nowej odsłonie

Zamość – miasto nazywane perłą renesansu i Padwą północy, dzięki wykorzystaniu unijnych funduszy ma szansę jeszcze bardziej wzmocnić swój unikatowy wizerunek i przyciągnąć większe rzesze turystów. W sobotę, 8 listopada, odbyła się uroczysta inauguracja odnowionych części miasta.

Inwestycja pn. "Zamość miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki" polegała na odbudowie sylwetki ufortyfikowanego miasta renesansowego z zachowaniem historycznego krajobrazu warownego Twierdzy Zamość z okresu XVI-XIX w., jako fenomenu wielkoskalowej organizacji przestrzeni dla celów obronnych. W efekcie, na terenie zabytkowej części miasta utworzono szlak turystyczny przebiegający przez obszar o walorach historycznych, turystycznych i krajobrazowych. Dodatkowo zostały utworzone elementy infrastruktury drogowej - parkingi i zatoki opatrzone tablicami informacyjnymi.

Wartość projektu to 68,2 mln zł, z czego dofinansowanie z Programu Innowacyjna Gospodarka wyniosło 45,27 mln zł. Dzięki realizacji projektu widoczne są zasadnicze zmiany zarówno w zagospodarowaniu terenów pofortecznych, wyglądzie i stanie technicznym oraz estetycznym zabytkowych obiektów Starego Miasta, jak również w sposobie wykorzystania tychże terenów i obiektów.

ZamośćZamość
Źródło: Polska Organizacja Turystyczna

Warto również przypomnieć, że Zamość był jedną z trzech – obok Częstochowy i Gdańska – polską twierdzą nieopanowaną przez Szwedów podczas potopu szwedzkiego. Twierdza zamojska przetrwała prawie 250 lat, do grudnia 1866 roku, kiedy to ukazem carskim zdecydowano o jej likwidacji i wysadzono część umocnień. Projekt pn. "Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenału w Zamościu" współfinansowany z Programu Infrastruktura i Środowisko jest logiczną kontynuacją wszystkich działań związanych z rewaloryzacją czy rekonstrukcją historycznych umocnień militarnych twierdzy. Wszystkie z nich zmierzają do odbudowy sylwetki i krajobrazu warownego miasta twierdzy, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.|

W ramach projektu wykonano rekonstrukcję wału fortecznego, w którym powstał obiekt ekspozycyjny muzeum. Inwestycja ta jest wyjątkowa ze względu na rozwiązania architektoniczno-przestrzenne polegające na wpisaniu współczesnego obiektu ekspozycyjnego z nowoczesną infrastrukturą wystawienniczą w obwałowania muru kurtyny od strony wnętrza twierdzy. Dzięki realizacji inwestycji powstał obiekt muzealny ulokowany w historycznym przebiegu kurtyny, z zachowaniem i przywróceniem historycznego układu i gabarytów wałów ziemnych. Wartość drugiego zamojskiego projektu to 27,6 mln zł z czego unijne dofinansowanie to 20 mln zł.

 

 


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska