Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


21-12-2016

Zmiana Szczegółowego Opisu Priorytetów POIiŚ 2007-2013

Kierunek i skala proponowanych zmian, zatwierdzonych 21 grudnia 2015 r., wynika z konieczności pełnego zagospodarowywania niewykorzystanej alokacji UE w poszczególnych działaniach w priorytetach VI i VIII POIŚ 2007-2013. Z uwagi na osłabienie polskiej waluty w stosunku do euro, w dalszym ciągu generowane są tzw. limity kontraktacji, pomimo jej pełnego wyczerpania w ramach zadeklarowanych wydatków kwalifikowalnych.

W ramach modyfikacji wprowadzono realokacje środków UE pomiędzy działaniami dla następujących priorytetów:

VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T

Niewykorzystania kwota alokacji w wysokości 2 271 142,91 euro z działania 6.2 oraz 6.3 została przeniesiona do działania 6.1, w którym istnieje nadkontraktacja. Proporcjonalnie do zmian środków UE dostosowano wysokość kwot przypadających na inne źródła finansowania.

VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
Z działań 8.1, 8.3 i 8.4 realokowano kwotę 4 399 225,73 euro na działanie 8.2, w którym istnieje nadkontraktacja.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska