Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Inicjatywa JASPERS

Zadaniem inicjatywy jest pomoc techniczna w przygotowaniu dużych projektów (od 50 mln euro kosztów całkowitych) np. w sektorze środowiska, sektorze transportu)  więcej

Project Pipeline

Zakończono inicjatywę Project Pipeline obejmującą bezpłatne wsparcie doradcze świadczone przez ekspertów zewnętrznych wynajętych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla beneficjentów projektów indywidualnych Programu Infrastruktura i Środowisko. Umowa ramowa podpisana w 2008 r. z 19 ekspertami przez Instytucję Zarządzająca Programem Pomoc Techniczna była zawarta na 4 lata więcej


O Programie

 

Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. To zwieńczenie wielomiesięcznych prac nad przygotowaniem największego w historii Unii Europejskiej programu. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację programu wynosi ponad 28 miliardów euro, co stanowi ok. 42 proc. całości środków polityki spójności w Polsce (zgodnie z wersją POIiŚ 3.0 z 21 grudnia 2011 r.).

W ramach programu realizuje się duże inwestycje infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego.

Cel programu

Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), zatwierdzonymi 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest również ważnym instrumentem realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej, a wydatki na cele priorytetowe UE stanowią w ramach programu 68,42 proc. całości wydatków ze środków unijnych.

Obecny kształt Programu

Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wynosi 37,7 mld euro, z czego wkład unijny to 28,3 mld euro, zaś wkład krajowy – 7,4 mld euro.

Podział środków UE dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pomiędzy poszczególne sektory przedstawia się następująco:

 • transport – 23 910,42 mln euro
 • środowisko – 6 500,61 mln euro
 • energetyka – 3 096,26 mln euro
 • szkolnictwo wyższe – 710,84 mln euro
 • kultura – 651,25 mln euro
 • zdrowie – 465,55 mln euro

Dodatkowo dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przewidziane zostały środki na pomoc techniczną (w sumie 376,07 mln euro).

W ramach programu realizowanych jest 15 priorytetów:

 1. Gospodarka wodno-ściekowa
 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
 3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
 4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska
 5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
 6. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
 7. Transport przyjazny środowisku
 8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
 9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna
 10. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii
 11. Kultura i dziedzictwo kulturowe
 12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
 13. Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 14. Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 15. Pomoc techniczna - Fundusz Spójności

Instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie poszczególnych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Instytucjami Pośredniczącymi) są:

 • Ministerstwo Środowiska (priorytety I-V);
 • Brak Instytucji Pośredniczącej w sektorze transportu (priorytety VI-VIII);
 • Ministerstwo Energii (priorytety IX-X);
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (priorytet XI);
 • Ministerstwo Zdrowia (priorytet XII);
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (priorytet XIII).

Jak przygotowano Program Infrastruktura i Środowisko?

Prace nad Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko rozpoczęły się w styczniu 2006 roku. Powołane w tym celu międzyresortowe grupy robocze opracowywały cele i założenia w poszczególnych obszarach wsparcia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. W wyniku rekomendacji grup roboczych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało tekst programu, który 1 sierpnia 2006 roku otrzymał akceptację Rady Ministrów i został skierowany do konsultacji społecznych.

Szeroko zakrojone konsultacje społeczne Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko rozpoczęły się we wrześniu 2006 roku, a zakończyły w październiku 2006 roku. W trakcie tego procesu konsultowany był także projekt prognozy oddziaływania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na środowisko.

Przeprowadzono również ewaluację zewnętrzną projektu programu operacyjnego badając m.in. stopień w jakim program odpowiada na realne problemy społeczno-gospodarcze oraz spójność zewnętrzną (inne dokumenty i strategie), jak i wewnętrzną programu.

W wyniku tych konsultacji i ewaluacji uwzględniono wiele postulatów i propozycji środowisk społecznych i gospodarczych, samorządów województw, a także partnerów społeczno-gospodarczych.

Kolejnym etapem był dzień 29 listopada 2006 roku, w którym zmodyfikowany Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko został przyjęty przez Radę Ministrów i w takim kształcie został przekazany w celu negocjacji do Komisji Europejskiej.

Jak były prowadzone negocjacje z Komisją Europejską?

Negocjacje Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko trwały od maja do września 2007 r. Ze strony Komisji Europejskiej negocjacje prowadziła Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, ale swoje opinie i uwagi do programu mogły składać również inne dyrekcje w ramach tzw. „konsultacji międzyresortowych”. Strona polska była reprezentowana przez przedstawicieli Ministerstw: Środowiska, Transportu, Gospodarki Morskiej, Gospodarki, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zdrowia, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz innych instytucji, które były zaangażowane w proces przygotowania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach negocjacji odbyły się dwie formalne rundy negocjacyjne, na których strony prezentowały swoje stanowiska oraz szereg spotkań o charakterze technicznym, podczas których wyjaśniano rozbieżności stanowisk i starano się wypracować rozwiązania kompromisowe.

Ewaluacja ex-ante i ocena oddziaływania na środowisko

Na podstawie ewaluacji ex-ante projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (sooś) oraz przebiegu konsultacji społecznych (10 konferencji, w których wzięło udział 1.700 osób) dokonano zmian w projekcie przyjętym kierunkowo przez RM 1 sierpnia br., m.in.

 • zwiększono alokację środków UE na Program o 6 573 mln euro,
 • dodano dwa priorytety: „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” oraz „Konkurencyjność regionów”,
 • przeformułowano zakres III osi priorytetowej, w związku z postulatami organizacji ekologicznych, gdzie obecnie kładzie się nacisk na małą retencję, zaś duże inwestycje w urządzenia hydrotechniczne będą wspierane tylko w uzasadnionych przypadkach.

Zarządzanie programem

Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko jest minister właściwy ds. infrastruktury i rozwoju, który wykonuje swoje funkcje przy pomocy Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju. Instytucja Zarządzająca przekaże realizację części swoich zadań Instytucjom Pośredniczącym.


Oczekiwane efekty programu

 • 200 aglomeracji, które w wyniku realizacji projektów POIiŚ przybliżą się do spełnienia wymogów dyrektywy środowiskowej 91/271/EWG;
 • 120 nowych oczyszczalni ścieków;
 • 20 nowych ponadregionalnych zakładów zagospodarowania odpadów;
 • 5,5 mln osób, które zostaną objęte systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • z 79 proc. do 50 proc. zmniejszy się poziom składowania odpadów;
 • 25 kompleksowych projektów ochrony przed zagrożeniami naturalnymi;
 • 380 nowo wybudowanych obiektów małej retencji;
 • 494 stanowiska do analizowania i reagowania na zagrożenia katastrofami naturalnymi;
 • 135 dużych przedsiębiorstw wspartych w zakresie systemów zarządzania środowiskowego;
 • 500 ha, którym przywrócono ochronę właściwego stanu ekosystemów;
 • 430 km wybudowanych autostrad w sieci TEN-T;
 • 579 km wybudowanych dróg ekspresowych w sieci TEN-T;
 • 8 przebudowanych lotnisk w sieci TEN-T;
 • 592 km zmodernizowanych linii kolejowych;
 • 200 km wybudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego;
 • 12 zmodernizowanych obiektów na drogach wodnych;
 • do 7,5 proc. powinien wzrosnąć udział energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii elektrycznej brutto;
 • 100 tysięcy ton rocznej produkcji biopaliw;
 • 690 MW dodatkowej mocy zainstalowanej w elektrowniach wykorzystujących odnawialne źródła;
 • 1000 km nowo wybudowanych gazociągów przesyłowych i 4900 km gazociągów dystrybucyjnych;
 • 418 km wybudowanych elektroenergetycznych sieci przesyłowych;
 • 14 obiektów dziedzictwa kulturowego poddanych ochronie;
 • 340 ambulansów zakupionych na potrzeby ratownictwa medycznego;
 • 160 przebudowanych i doposażonych zakładów opieki zdrowotnej;
 • 85 zmodernizowanych obiektów szkolnictwa wyższego;
 • blisko 6 tys. utworzonych miejsc pracy.


Zobacz również:

Konsultacje (2006 r.) Programu Infrstruktura i Środowisko

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska