Menu

Bieżący katalog: Zasady promocji FE

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


06-06-2014

Dokumenty

 

Strategia komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007-2013

15 października 2008 r. Komisja Europejska zaakceptowała Strategię komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. To bardzo dobra wiadomość dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie Funduszy Europejskich, osób zajmujących się informacją i promocją w administracji, ale także dla wszystkich osób i instytucji zainteresowanych pozyskaniem unijnych środków.

Trzeba pamiętać, że wykorzystanie ponad 67 mld euro, które Polska ma do dyspozycji w latach 2007-2013 to nie tylko kwestia odpowiedniego zaprojektowania systemu wdrażania, przygotowania procedur i instytucji, ale to również kwestia odpowiedniego poinformowania społeczeństwa o możliwościach korzystania z dostępnych pieniędzy. Strategia komunikacji Funduszy Europejskich to dokument, który określa podstawowe zasady prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych na temat Narodowej Strategii Spójności i wszystkich programów współfinansowanych ze środków unijnych na lata 2007-2013. Jej realizacja pomoże zachować spójność działań prowadzonych przez tak wiele instytucji, zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym.

Cele Strategii
Zgodnie ze Strategią głównym celem działań informacyjnych i promocyjnych jest wspieranie realizacji celów określonych w Narodowej Strategii Spójności poprzez:

  • zachęcanie potencjalnych beneficjentów do korzystania z Funduszy Europejskich dzięki dostarczaniu im informacji niezbędnych w procesie ubiegania się o środki unijne,
  • motywowanie projektodawców do właściwej realizacji projektów,
  • ształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie postępów realizacji Narodowej Strategii Spójności oraz efektów wykorzystania Funduszy Europejskich w Polsce.

Grupy docelowe
Strategia wskazuje grupy docelowe, do których kierowane są działania informacyjno-promocyjne. Do podstawowych grup Strategia zalicza ogół społeczeństwa, beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, a także media, partnerów społecznych i gospodarczych, instytucje zaangażowane we wdrażanie Funduszy Europejskich, decydentów i liderów oraz środowiska opiniotwórcze (artystów, kościoły i związki wyznaniowe, sportowców, branże reklamową itd.). Szczególnym adresatem działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych na temat Funduszy Europejskich jest młodzież.

Jasny podział zadań
Strategia mówi także o tym, kto prowadzi działania informacyjno-promocyjne i jaki jest podział ról pomiędzy poszczególne instytucje. W Strategii przyjęto, że działania o charakterze horyzontalnym prowadzi tzw. Instytucja koordynująca, czyli Departament Informacji, Promocji i Szkoleń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Instytucje zarządzające programami krajowymi i regionalnymi odpowiadają za działania komunikacyjne dotyczące właściwych programów skierowane do części społeczeństwa właściwej programowi, społeczności regionalnych oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów. Instytucje pośredniczące i pośredniczące drugiego stopnia prowadzą działania informacyjne adresowane bezpośrednio do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów.

Idea przewodnia komunikacji
Strategia komunikacji formułuje również ideę przewodnią, która jest elementem spajającym cały proces komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce. Stanowi ona opis tożsamości Funduszy, ich znaczenia, odmienności i wyjątkowości oferty na rynku. Idea przewodnia brzmi: Fundusze Europejskie = Napęd Twórczych Przemian.

Spójna wizualizacja i prosty język
Doświadczenie okresu 2004-2006 pokazały, że język informowania o funduszach strukturalnych i Funduszu Spójności był zbyt trudny, przez co fundusze często były postrzegane jako odległe i niedostępne. Dlatego jednym z podstawowych założeń Strategii komunikacji jest uproszczenie języka, którym są komunikowane kluczowe pojęcia i informacje związane z polityką spójności Unii Europejskiej. Strategia wprowadza także spójny system identyfikacji wizualnej, zapewniający spójny i jednolity wizerunek. System opiera się na znaku graficznym i logotypach dla Narodowej Strategii Spójności oraz poszczególnych programów. Zarówno Narodowa Strategia Spójności jak i programy mają swój kod graficzny i kolorystyczny.

Dzięki realizacji Strategii, która jasno określa cele i zasady prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych, wskazuje grupy docelowe komunikacji oraz wyznacza podział zadań między poszczególne instytucje, możliwe będzie zachowanie spójności i komplementarności podejmowanych działań, a tym samym wyższy poziom wiedzy i świadomości społeczeństwa polskiego w zakresie możliwości korzystania z Funduszy Europejskich.

Pobierz pliki:

Strategia komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 (dokument zmodyfikowany, zatwierdzony 16 stycznia 2012 r.) (1,6 MB)  

Załącznik do Strategii Komunikacji: Księga identyfikacji wizualnej NSS (11,74 MB)  


Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji określają podstawowe zasady prowadzenia i koordynacji działań informacyjno-promocyjnych, sposób opracowania i zakres strategii komunikacji NSRO oraz planów komunikacji poszczególnych programów operacyjnych. Wytyczne wyznaczają główne kierunki podejmowanych działań, a także określają zasady sprawozdawczości i oceny tych działań.

Wytyczne identyfikują także grupy odbiorców działań promocyjno-informacyjnych prowadzonych przez poszczególne Instytucje. Wszelkie działania w tym zakresie o charakterze ogólnym i przekrojowym będą prowadzone przez Instytucję Koordynującą NSRO w zakresie informacji i promocji. Działania promocyjne programów operacyjnych adresowane do ogółu społeczeństwa będą realizowane przez Instytucje Zarządzające poszczególnymi programami, a Instytucje Pośredniczące będą realizowały działania skierowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programów.
Wytyczne w zakresie informacji i promocji jasno definiują podstawowe narzędzia działań informacyjnych i promocyjnych oraz opisują zasady ich działania. Za główne kanały dystrybucji uznano: punkty informacyjne, publikacje, strony internetowe oraz szkolenia.

Od 2 lipca 2010 r. obowiązują znowelizowane wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji.

Pobierz plik:
Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji (375 KB)


Plan komunikacji Programu Infrastruktura i Środowisko

Plan komunikacji Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 jest dokumentem określającym główne założenia i zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych przez wszystkie podmioty zaangażowane we wdrażanie programu.

Podstawowym założeniem planu komunikacji jest wsparcie realizacji celów zdefiniowanych w Programie Infrastruktura i Środowisko, poprzez zapewnienie informacji na temat programu i jego promocję oraz wykorzystanie efektu synergii z działaniami komunikacyjnymi Funduszy Europejskich na szczeblu ogólnopolskim. Plan określa w szczególności cele, podstawowe komunikaty, grupy docelowe, planowane działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe, zakres obowiązków instytucji w systemie zarządzania programem, harmonogram, budżet, a także sposób monitorowania i metody ewaluacji.

Plan komunikacji został opracowany przez Instytucję Zarządzającą we współpracy z Instytucjami Pośredniczącymi oraz Instytucjami Wdrażającymi/Pośredniczącymi 2 stopnia. Przy opracowaniu niniejszego dokumentu wykorzystano dotychczasowe doświadczenia instytucji z zakresu działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych w latach 2004-2006. Ponadto, do przygotowania planu posłużono się wynikami badania stopnia świadomości oraz potrzeb informacyjnych Polaków oraz partnerów społeczno-gospodarczych przed realizacją działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, a także I etapu badania opinii publicznej dotyczącego oceny stopnia znajomości rodzajów projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności i zakładanych efektów ich realizacji, a także preferowanych źródeł informacji odnośnie Funduszy Europejskich.

Plan komunikacji ma zapewnić spójne i przejrzyste prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dla całego programu. Konkretne działania, pozwalające na realizację założeń przyjętych w planie komunikacji będą ujmowane w rocznych planach działań informacyjnych i promocyjnych.

3 czerwca 2014 r. Komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zatwierdził, bez wniesienia uwag, zmianę Planu Komunikacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Tegoroczna aktualizacja i modyfikacja Planu Komunikacji POIiŚ (…) dotyczyła planu finansowego, wskaźników docelowych oraz danych teleadresowych. Dokument został również zmodyfikowany w zakresie zmian wynikających z utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Pobierz pliki:

 


Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Dokument określa obowiązki beneficjentów w zakresie informowania i promowania projektów współfinansowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz zasady dotyczące jednolitego oznaczania wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych. Zasady promocji projektów dotyczą również instytucji w systemie zarządzania i wdrażania POIiŚ oraz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad realizujących projekty w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko.

Zasady promocji projektów mogą być również pomocne dla potencjalnych beneficjentów POIiŚ na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie zadań związanych z promocją inwestycji (pkt I.3 wniosku).

26 kwietnia 2012 r. zaktualizowano Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Wersje archiwalne obowiązywały do 25 kwietnia 2012 r.

Obie wersje dokumentu uwzględniają autokoretkę do Rozdziału 6.1.5 ww. dokumentu, która weszła w życie 25 lipca 2012 r.

Pobierz plik:Zobacz także:

Oficjalne wersje znaków graficznych w zakładce Logo.